: STANOVY A CIELE AKADÉMIE

Slovenská akadémia fantastiky (ďalej len SAF) je organizačné usporiadanie prívržencov fantastického žánru v celej jeho žánrovej a multimediálnej pestrosti.

Cieľom akadémie je podpora pôvodnej slovenskej fantastickej tvorby, t.j. tvorby zameranej na produkcie diel spadajúcich do oblastí fantasy, science-fiction, hororu, mystery a ďalších príbuzných žánrov.

Akadémia v rámci svojej činnosti hodnotí najkvalitnejšie diela v oblasti jednotlivých kategórií.

Diela spadajúce do jednotlivých konkrétnych kategórií musia byť vyhotovené v papierovej tlačenej (knihy, periodiká, komiksy, články v nežánrových tlačených médiách), elektronickej (e-booky, elektronické komiksy), audiovizuálnej (rozhlasová hra, film, televízny seriál), hernej (počítačová hra, dosková hra) alebo multimediálnej (web, blog) podobe.

Rozsah, náplň a názov jednotlivých kategórií sa môže meniť v závislosti na potrebách akadémie.